کتاب برونر سودارث 2022 گوارش ص 157 الی 183 و ص 193 الی ص 223

کتاب برونر سودارث 2022 متابولیسم و اندوکرین ص 117 الی 144

کتاب برونر سودارث کلیه 2022 ص 54 الی 56 و ص 127 الی 152

کتاب برونر سودارث 2022 چشم ص 31 الی 35 و ص 40 الی 88