کتاب ونگ- کودک سالم - ص 66 الی ص 88  و ص 102 الی ص 110

کتاب ونگ- کودک بیمار - ص 601 الی ص 616 ( کودکان دچار اختلال عملکرد تنفسی ) و کودکان دچار اختلال عملکرد مغزی ص 766  الی ص 790