هدف آموزش: آشنایی کارکنان با مهارت های شاد زیستن و رموز شاد بودن بدون شرط و پیش شرط


مقدمه

تعریف شادی و نشاط

شادی از نگاه اسلام

شادی و انواع آن از نگاه قرآن

مزایا و فواید خنده

چگونگی تحقق شادی

اصول روانشناختی شادی

اصول اجتماعی شادی

اصول معنوی شادی

شاد بودن بدون شرط و پیش شرط

خصوصیات آدم های شاد

راهکارهای افزایش شادی و نشاط