راهنمای ملی مدیریت خطر بیمارستانی بر اساس شاخص های اعتبار بخشی
فصل 2 ( ساماندهی حوادث بیمارستانی)
فصل 3 (طراحی سامانه هشدار اولیه بیمارستانی)
فصل 7 ( راهنمای تخلیه بیمارستانی)