1.  کتاب بیماریهای چشم و گوش  برونر وسودارث 2018 (ج 16)، مباحث مربوط به چشم صفحه 74-20

2- دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی 2020

3 راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی  نسل پنجم(محور مراقبت و درمان از صفحه 113 تا 188  ، محور حمایت از گیرنده خدمت از صفحه 213 تا 238 )